PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Klientui, t. y. susipažinus su Taisyklėmis, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Kliento ir (ar) Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos.

1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Tinklapyje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“, Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: 

(a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

(b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

1.4. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija, todėl kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2022.01.01 d.

1.5. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją pranešdamas apie tai Svetainėje ir nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų , atsisakyti Tinklapyje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. 

2.3. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas. 

2.4. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. 

2.5. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma dėl:

pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

pristatymo išlaidos nėra grąžinamos; 

2.6. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus šios pirkimo-pardavimo sutarties 2.3. ir 2.4. punktuose. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. 

2.7. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:

Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekę/Prekes Pardavėjui;

Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

2.8. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

2.9. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

2.10. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.

2.11. Pirkėjas turi teisę ir yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

2.12. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl jo registracijos (paskyros) Tinklapyje sustabdymo ar panaikinimo. Prašymas gali būti pateikiamas Pardavėjo el. paštu nurodytu Tinklapyje, registruotu paštu arba pateikiant prašymą atvykus į Pardavėjo buveinės vietą. Pardavėjas prieš patenkindamas šį Pirkėjo prašymą gali atlikti Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Šiuo tikslu Pardavėjas gali nurodyti Pirkėjui pateikti jo registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį), kuriuos galėtų palyginti su atitinkamais Pardavėjo turimais Pirkėjo anketiniais duomenimis. Vykdant šį patikrinimą, Pardavėjas taip pat gali išsiųsti kontrolinį pranešimą Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu (SMS) arba el. paštu, prašydamas atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, Pardavėjas netenkins Pirkėjo pateikto prašymo dėl jo registracijos Tinklapyje sustabdymo ar panaikinimo.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Tinklapio teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų , kad Tinklapis veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.

3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (prekių), Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Tinklapio darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Tinklapio darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją Tinklapyje iš anksto Pirkėjo neįspėjus.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklapyje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.

3.7. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl jo registracijos (paskyros) Tinklapyje sustabdymo ar panaikinimo, turi teisę atlikti Taisyklėse nustatytus Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Pirkėjui sėkmingai atlikus autorizacijos veiksmą, Pardavėjas nedelsdamas atlieka Pirkėjo registracijos (paskyros) Tinklapyje sustabdymą ar panaikinimą. Pardavėjas gali netenkinti Pirkėjo prašymo panaikinti jo registraciją (paskyros) Tinklapyje, jeigu sprendžiami kokie nors ginčai tarp šalių arba atsiranda kita teisinė priežastis (pvz. įstatyminė prievolė, Pardavėjas įpareigojamas atitinkamos teisėsaugos institucijos ir pan.). Tokiais atvejais, iki išnyks aplinkybės trukdančios panaikinti Pirkėjo registraciją (paskyrą) Tinklapyje, Pardavėjas Pirkėjo registraciją (paskyrą) tik sustabdo.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymas.

4.1. Tinklapyje nurodyta Prekės galutinė kaina, t. y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.

4.2. Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

4.3. Už Tinklapyje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti pasirenkamais būdais: 

4.3.1. Jei tai numatyta, tai grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia turėti tikslią sumą pinigų, kokia yra užsakymo suma.

4.3.2. Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis, pasirinkite reikiamo banko nuorodą, paspauskite "Atlikti mokėjimą", užsiregistruokite atsidariusiame banko tinklalapyje ir patvirtinkite parengtą mokėjimo pavedimą. Jokio papildomo informavimo tokiu atveju nereikia. Užsakymo statusas pasikeičia į "apmokėtas" ir užsakymas pradedamas vykdyti. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. 

4.3.3. Atliekant mokėjimus bankiniu pavedimu mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti Jums suteiktą Prekių užsakymo numerį. Užsakymas pradedamas vykdyti tik, kai gaunama informacija apie atliktą lėšų įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą. Jei padarėte pavedimą, tačiau prekių dar negavote ir norite atsisakyti sutarties bei sugrąžinti pinigus, informuokite mus Tinklapyje nurodytu telefonu ir el. paštu ar užpildydami tam skirtą formą, ir Jums bus suteikta visa reikalinga informacija dėl prašymo dėl sutarties atsisakymo ir pinigų grąžinimo pateikimo (Taisyklių 2.2.p.)

5. Prekių pristatymas.

5.1. Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos paštu arba kurjeriu arba Pardavėjo transportu.

5.2. Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Kai dėl Prekių svorio/tūrio taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, galutinė pristatymo kaina derinama kiekvieną kartą atskirai. Tokiais atvejais su Pirkėju susisiekia Pardavėjo atstovai. Nesusitarus dėl galutinės pristatymo kainos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą nemokėdamas jokių kompensacijų Pirkėjui.

5.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4. Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo/-ų, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.

5.5. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą/-us, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardavėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) apie tai įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.

5.6. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.

5.7. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra tinkamai atliktos.

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjui atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, kaip numatyta šių Taisyklių 2.2 punkte, prekės grąžinamos Pardavėjo lėšomis, o Pirkėjo už prekių pristatymą sumokėti pinigai grąžinami per 15 kalendorinių dienų. dienos po rašytinio Pirkėjo pranešimo apie atsisakymą sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartį su sąlyga, kad prekės grąžintos Pardavėjui.

6.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei ji buvo pristatyta kartu su prekėmis). Prie grąžinimo turi būti pridėta originali PVM sąskaita faktūra (atspausdinti prisijungus prie sistemos ir Mano paskyra-> užsakymų istorija) arba su prekių perdavimo akte gauta siunta, užpildyta ir pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis pranešimo apie atsisakymą formą.

6.3. Pirkėjas atsako už tinkamą grąžinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą. Jeigu prekės nesukomplektuotos ir (ar) netinkamai supakuotos, Pardavėjas grąžinamų prekių nepriima.

6.4. Prekės nebus priimamos atgal, jei jos buvo panaudotos ir (ar) sugadintos ir (ar) praradusios prekinę išvaizdą (daiktų išvaizdos ar jų pakuotės pokyčiai, būtini norint apžiūrėti daiktus, nelaikomi esminiais daiktų išvaizdos pokyčiais).

6.5. Kiti daiktų grąžinimo atvejai

6.5.1. Pirkėjo teisės, kai jam parduodamos nekokybiškos prekės, nustatytos Civiliniame kodekse ir Daiktų grąžinimo ir keitimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (Žin. 2001, Nr. 58-2105).

6.6. Jeigu pristatomos prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi kreiptis į Pirkėją Tinklapyje nurodytais kontaktais.

7. Prekių garantija

7.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę. Kai Pirkėjas yra vartotojas, jo įsigytoms prekėms taikoma įstatyminė 24 mėnesių Prekių kokybės garantija. Skirtingoms Prekėms Pardavėjas taip pat suteikia tam tikrą laiką galiojančią komercinę (sutartinę) Prekės kokybės garantiją. Verslo pirkėjų įsigytoms prekėms taikoma tik komercinė (sutartinė) kokybės garantija. Tam tikroms prekių grupėms gamintojai gali nustatyti kitokius (trumpesnius arba ilgesnius) garantinius terminus, tokiais atvejais yra taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.

7.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir (ar) pagal suteiktos komercinės (sutartinės) kokybės garantijos sąlygas.

7.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi Tinklapio bendraisiais kontaktais.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1 Visos taisyklės aptartos dokumente „Privatumo politika“.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Tinklapio skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu arba ar užpildydami tam skirtą formą.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.

10.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 2d. ir 3 d. nuostatomis, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Tinklapyje patvirtinimas prisijungimo prie Tinklapio duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Tinklapio duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo atpažinimo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

10.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Tinklapyje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Prekių užsakymas pagal pavyzdžius

11.1 Jei prekės, pateiktos Tinklapyje nėra sandėliuose ar prekių pasiūlymas pateiktas pagal atskirą užklausą ir pirkėjas pageidauja prekes įsigyti - sutartis sudaroma remiantis LR CK 6.356 nuostatomis.

11.1.1 Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal Pirkėjui pasiūlytus daiktų pavyzdžius (prekių aprašymą, prekių katalogus, modelius ir t. t.) ir kai prekės pristatomos į užsakyme nurodytą vietą.

11.1.2 Pirkėjas iki daiktų perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal daiktų pavyzdžius. Tačiau šiuo atveju pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3. Prašymą/skundą dėl Tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.